Oppidum Třísov

Oppidum Třísov

Původně keltské opevněné město, jehož vznik je datován do 2. století př. n. l. a jež dosáhlo největšího rozkvětu v 1. století př. n. l., kdy zaujímalo plochu až 26 ha. Na přelomu letopočtu se hradiště stává opuštěným – Keltové jej (stejně jako jiná oppida na našem území) opustili, když už nedokázali čelit nájezdům germánských kmenů. Dnes je lokalita někdejšího nejjižnějšího oppida na území Čech prohlášena archeologickou památkovou rezervací.

 Oppidum Třísov, Historické památky Vltava